Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU WAŻNY OD 01.01.2021r.

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego „twoja-ksiegarnia.pl” stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep Towarów i Usług.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, dzięki czemu można się z nim zapoznać przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy Twoja-Księgarnia.pl działający pod adresem:
https://twoja-ksiegarnia.pl, prowadzony jest przez:

Kontakt ze Sklepem:

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zasady oraz niniejsze warunki sprzedaży oferowanych Towarów i Usług w Sklepie
https://twoja-ksiegarnia.pl w pełni uwzględniały prawa Konsumentów, a również od 1.01.2021r.  Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i z uwzględnieniem ich interesów.

Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 1 Definicje pojęć

Ilekroć w regulaminie Sklepu internetowego https://twoja-ksiegarnia.pl używa się definicji przyjmuje się ich następujące znaczenie:

Regulamin

niniejszy Regulamin Sklepu

Sprzedawca/Usługodawca

Sklep

witryna internetowa o charakterze handlowym znajdująca się pod adresem: https://twoja-ksiegarnia.pl, dzięki której Sprzedawca sprzedaje Towar za pośrednictwem internetu.

Towar

Produkty fizyczne sprzedawane w Sklepie

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego,  która została zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem przy wykorzystaniu Sklepu internetowego https://twoja-ksiegarnia.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Klient

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie oraz korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Konsument

Klient, który jest osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta

Przedsiębiorca, który poprzez Sklep dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającego dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z artykułem 38a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 556i artykułem 5765 ustawy Kodeks cywilny

Przelew tradycyjny

płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Dzień Roboczy

jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługa Elektroniczna

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony https://twoja-ksiegarnia.pl

Usługobiorca

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Treści

wszelkie zamieszczone treści przez Klienta w Sklepie w zakresie udostępnionych funkcjonalności np. opinia o Towarze, który wcześniej został przez niego zakupiony.

Koszyk

Usługa Elektroniczna w Sklepie, która umożliwia zebranie wybranych towarów w jedno miejsce w celu złożenia Zamówienia.

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto Klienta

(Panel Klienta) - miejsce, zawierające dane Klienta, w którym Klient może zweryfikować obecny stan jego zamówienia, historię zamówień oraz edytować dane.

Newsletter

nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa wszelkie zasady dotyczące zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem strony https://twoja-ksiegarnia.pl.
 2. Informacje wskazane w Sklepie są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z artykułem 71 kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient,  minimalnych wymagań technicznych:
  - komputer lub laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
  - dostęp do poczty elektronicznej; 
  - przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0  i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; 
  - zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x780; 
 4. Do dokonania zakupu w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego https://twoja-ksiegarnia.pl jest nieodpłatne.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w  jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu  do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej lub promocyjnej.

§ 3 Składanie  zamówień 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. 
 2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
 3. Kolejno w celu zatwierdzenia Zamówienia i dokonania zakupu należy kliknąć na przycisk "Kupuję i płacę". 
 4. Kliknięcie w przycisk "Kupuję i płacę" wiąże się z zawarciem umowy i obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
 5. Po dokonaniu zakupu przez Klienta zostaje wysłany mu przez Sprzedawcę  e-mail z potwierdzeniem zakupu oraz danymi do płatności. W przypadku nie otrzymania e-maila, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki "spam" w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się ze Sklepem Internetowym. 
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony Towar na terenie Polski.
 7. Sklep https://twoja-ksiegarnia.pl nie realizuje z poziomu księgarni Internetowej zamówień zagranicznych. Zamówienia te są obsługiwane indywidualnie. W takim celu Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysokości opłat i terminie realizacji dostawy. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca wystawi fakturę pro forma w celu uiszczenia opłat. Po wpłacie przez Klienta należnych opłat Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 8. Prawidłowo zrealizowany zakup otrzyma unikalny numer, który służy do identyfikacji zakupu.
 9. Klient do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę może anulować prawidłowo złożone zamówienie poprzez wysłanie oświadczenia o tym fakcie na adres: kontakt@twoja-ksiegarnia.pl

§ 4 Realizacja zamówień 

 1. Realizacja poprawnie złożonego i opłaconego zamówienia  będzie odbywała się w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych 
 2. Do ww. terminów realizacji nie wlicza się czasu dostawy. 
 3. W chwili wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy wskazane w ust.1 mogą ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o powodach przedłużenia terminu realizacji oraz wskaże nowy termin realizacji zamówienia.
 4. W przypadku szczegółowych zakresów realizacji zamówienia jeżeli takie się pojawią, będą one wskazane w opisie danego Towaru.

§ 5 Zasady dostarczania Towaru 

 1. Sprzedawca dostarcza Towar, który został zakupiony przez Klienta w sposób przez niego wybrany w formularzu zamówienia
 2. Przyjmuje się, że w sytuacji, w której Klient zaznaczył w formularzu elektronicznym podczas zamówienia:
  a) “Poczta Polska list polecony” – dostarczenie Towaru zamówionego przez Klienta nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej - listu poleconego. Termin realizacji dostawy na terenie Polski może wynieść do 14 dni roboczych. 
  b)Kurier 48” - dostarczenie Towaru zamówionego przez Klienta nastąpi za pośrednictwem usługi kurierskiej. Termin realizacji dostawy na terenie Polski może wynieść do 3 dni roboczych.
  c) "Pobranie" - dostarczenie Towaru zamówionego przez Klienta z płatnością przy odbiorze może wynieść do 10 dni roboczych.

§ 6 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zakupionych Towarów

 1. Ceny zamieszczone w Sklepie https://twoja-ksiegarnia.pl są:

              a) podawane w złotych polskich 

              b) zawierają podatek VAT

              c) nie zawierają kosztów dostawy

              d) dotyczą jednej sztuki Towaru 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedaży oraz zmian cen produktów, które będą regulowały osobne regulaminy, jednak uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Towarów, które zostały zakupione przed datą wejścia w życie zmiany ceny, promocji, wyprzedaży. 
 2. Opłaty należne w zakresie dostawy Towaru do Klienta ponosi:
  a) w przypadku Listu Poleconego - Przedpłata przy wysyłce Pocztą Polską na terenie Polski - Sprzedawca;
  b) w przypadku „Kurier 48” - Klient;
  c) w przypadku „Przesyłka poza teren Polski” - Klient; 
  d) w przypadku "Pobranie" na ternie Polski - Klient

§ 7 Sposób płatności za Towary

 1. Sklep prowadzi pobieranie płatności za zamówione Towary na konto bankowe - przedpłata, oraz pobranie.
 2. Klientowi po złożeniu zamówienia na podany przez niego adres e-mail jest wysyłany numer rachunku bankowego lub faktura pro forma w celu realizacji płatności. 
 3. Zamówienie jest realizowane w ciągu 5 dni
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni a zamówienie zostało wybrane jako przedpłata - Zamówienie zostaje anulowane

§ 8 Wystawianie Faktur

 1. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura imienna lub jeżeli zostały podane dane na firmę wówczas na wskazane przez Klienta dane.
 2. Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia na co Klient wyraża zgodę. 

§ 9 Składanie reklamacji 

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad
 3. Sprzedawca przyjmuje reklamacje w następujący sposób: 

 1. Zalecane jest aby przy składaniu reklamacji wskazano takie informacje jak:
  a) wskazanie wady
  b) data wystąpienia wady 
  c) żądania
  d) a także numeru rachunku bankowego jeżeli ma być dokonany zwrot.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego. 

§ 10 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących sposobów pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w celu złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu w zakresie Umowy. Wszelkie wytyczne i regulaminy sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)
  b) Konsument może się zwrócić także do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w zakresie wszczęcia mediacji mającej na celu zakończenie sporu z przedsiębiorcą. Wymogi oraz szczegółowe regulacje w zakresie skorzystania z sądu polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c) Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie rozwiązania sporu z przedsiębiorcą korzystając z pomocy  powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów albo organizacji społecznej, która w ramach swojego statutu  zajmuje się ochroną konsumentów np. Federacja Konsumentów. Federacja Konsumentów udziela porad a wszelkie szczegóły dostępne są pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

  d) Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczną strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Szczegółowy zakres dotyczący skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasadowego rozwiązania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady jakie wiążą się z procedurami dostępne są u:
  a) Miejskich Rzeczników Konsumentów - w ich siedzibach i na stronach internetowych
  b) Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej
  c) Organizacji, których statut przewiduje zadania związane z ochroną Konsumentów
  d) pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 11 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla: 
  a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik; 
  b) pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mają prawo odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 3. Wzór oświadczenia dla Konsumentów jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, natomiast Wzór oświadczenia dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest załącznikiem nr 2a do niniejszego Regulaminu. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać na adres kontakt@twoja-ksiegarnia.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Aby zachować wskazany termin wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Po otrzymaniu od Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki wyśle zwrotne potwierdzenie otrzymania oświadczenia. 
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument /Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 8. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. W związku z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta  w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Usługi Elektroniczne 

 1. W Sklepie https://twoja-ksiegarnia.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  a) Formularz Zamówienia
  b) Konto Klienta (Panel Klienta)
  c) Newsletter
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania konta i rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Księgarni Internetowej. 
 3. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Klient ma możliwość rejestracji w Sklepie zakładając „Konto Klienta” (Panel Klienta). Jest to Usługa nieodpłatna oraz nieobowiązkowa. W zakresie Konta Klienta, Klient ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia oraz sprawdzenie historii zamówień, zmiany danych.
 6. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 7. W momencie założenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta Klienta.
 8. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie. Hasło stanowi informację poufną.
 9. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta Klienta.
 10. W celu dokonania rezygnacji z Konta Klienta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@twoja-ksiegarnia.pl, czego skutkiem będzie jego niezwłoczne usunięcie oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  - komputer lub laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  - dostęp do poczty elektronicznej;
  - przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  - zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x780; 
 12. Klient / Usługobiorca korzystający z Usług Elektronicznych ma prawo do złożenia reklamacji. Sprzedawca przyjmuje reklamacje w następujący sposób:
 13. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli wystąpią braki w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje  o tym fakcie Klienta. 
 14. Usługobiorca obowiązany jest korzystać ze Sklepu https://twoja-ksiegarnia.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej Usługodawcy oraz również osób trzecich.

§13 Newsletter

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dobrowolnej dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych Towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 2. Newsletter będzie wysyłany na wskazany przez Klient adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 3. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 4. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 5. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji wskazanej w ust. 6 powyżej lub wysyłając wiadomość 
 8. na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@twoja-ksiegarnia.pl
 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 10. Klient lub Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację a jej zakres zakres reguluje postanowienie § 12 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

§ 14 Ochrona Danych Osobowych

Postanowienia w zakresie Ochrony Danych Osobowych reguluje Załącznik nr. 1 do Regulaminu - "Polityka Prywatności i Plików Cookie",

§ 15 Integralne załączniki do Regulaminu

ZAŁĄCZNIK NR 1 - POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIE 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 2A - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KOSNSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI DLA KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 3A - WZOR FORMULARZA REKLAMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

§ 16 Postanowienie końcowe

 1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 2. Zawierane umowy przez Sklep są w języku polskim oraz mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  - zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  - nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  - zmiany cennika;
  - usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
  - poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
  - zmiany w polityce prywatności;
  - względy bezpieczeństwa;
  - zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  - zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
 4. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie Sklepu, a w przypadku Użytkowników posiadających aktywne zarejestrowane Konta Klienta informacja o zmianie zostanie dodatkowo wysłana na adresy e-mail przypisane do danego Konta Klienta.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r. i dotyczy złożonych zamówień w tym dniu i po tym dniu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

Wzór

                                                                                                                             Miejscowość, data

                                                                                                                         ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

                                                                                                 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

  

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2A - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Wzór

                                                                                                                             Miejscowość, data

                                                                                                                         ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

                                                                                                 

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

 

 

Oświadczam, że zakupiony Towar mimo, iż został zakupiony na działalność gospodarczą nie posiada dla mnie charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

…………………………………………………………………….………

Podpis Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI DLA KONSUMENTA

Wzór

                                                                                                                             Miejscowość, data

                                                                                                                         ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                 REKLAMACJA

 

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …...… towar jest wadliwy. 

Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

…………………………………………

Z poważaniem  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

ZAŁĄCZNIK NR 3A WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Wzór

                                                                                                                             Miejscowość, data

                                                                                                                         ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                 REKLAMACJA

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …...… towar jest wadliwy. 

Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

Oświadczam, że zakupiony Towar mimo, iż został zakupiony na działalność gospodarczą nie posiada dla mnie charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

…………………………………………

Z poważaniem  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 ________________________________________________

AKTUALIZACJE REGULAMINU:

Stara wersja - Regulamin ważny do 31.12.2020r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl